Investera
Bolagsbeskrivning

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Stockholm, November 2016

Emissionsmemo

Emissionsmemorandum vid ägarspridning 2016

Anslutningsmemo

Anslutningsmemorandum vid notering på AktieTorget 2015

Senaste kvartalsrapport

Från delårsrapport 1 2019, 1 januari till 31 mars 2019:

FÖRSTA KVARTALET 2019 I SAMMANDRAG

• Nettoomsättningen för det första kvartalet 2019 var 405,5 Mkr (176,9). Ökningen förklaras av TNS-förvärvet som kompenserar för lägre aktivitetsnivå och omsättning hos koncernens större nätbyggarbolag. Övriga rörelseintäkter för det första kvartalet uppgick till 10,0 Mkr (4,0) och förklaras i huvudsak av resultatförda tilläggsköpeskillingar utifrån uppdaterade antaganden om att de inte till fullo kommer att bli reglerade.
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för första kvartalet 2019 uppgick till 15,3 Mkr (0,2). Ökningen förklaras främst av TNS-förvärvet samt av effekten från införandet av IFRS16 (not 2.2). Ovan nämnda övriga rörelseintäkter bidrog också positivt till EBITDA.
• Rörelseresultatet uppgick till -15,6 Mkr (-5,2).
• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -15,1 Mkr (-5,2) vilket motsvarar ett resultat per aktie före utspädning om -0,55 kr/aktie (-0,24).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,3 Mkr (-35,2) under det första kvartalet 2019. Förbättringen i kassaflöde jämfört med samma period 2018 förklaras främst av positiva rörelsekapitalförändringar som uppväger det negativa rörelseresultatet. Införandet av IFRS16 påverkar kassaflödet från den löpande verksamheten positivt med  8,0 Mkr och kassaflödet från finansieringsverksamheten negativt med 18,0 Mkr (not 2.2).

För ytterligare information hänvisas till:
http://transtemagroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter

 

Riskhantering

En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och aktiens framtida utveckling.

För ytterligare information om risker när det gäller att investera i Transtema hänvisas till årsredovisning 2018 samt prospekt daterat september 2018 tillgängliga på:
http://transtemagroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter
http://transtemagroup.se/sv/investerare/foretradesemission-2018