DELÅRSRAPPORT 1 2019

1 JANUARI – 31 MARS 2019
torsdag, maj 16, 2019 - 08:30

FÖRSTA KVARTALET 2019 I SAMMANDRAG

  • Nettoomsättningen för det första kvartalet 2019 var 405,5 Mkr (176,9). Ökningen förklaras av TNS-förvärvet som kompenserar för lägre aktivitetsnivå och omsättning hos koncernens större nätbyggarbolag. Övriga rörelseintäkter för det första kvartalet uppgick till 10,0 Mkr (4,0) och förklaras i huvudsak av resultatförda tilläggsköpeskillingar utifrån uppdaterade antaganden om att de inte till fullo kommer att bli reglerade.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för första kvartalet 2019 uppgick till 15,3 Mkr (0,2). Ökningen förklaras främst av TNS-förvärvet samt av effekten från införandet av IFRS16 (not 2.2). Ovan nämnda övriga rörelseintäkter bidrog också positivt till EBITDA.
  • Rörelseresultatet uppgick till -15,6 Mkr (-5,2).
  • Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -15,1 Mkr (-5,2) vilket motsvarar ett resultat per aktie före utspädning om -0,55 kr/aktie (-0,24).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,3 Mkr (-35,2) under det första kvartalet 2019. Förbättringen i kassaflöde jämfört med samma period 2018 förklaras främst av positiva rörelsekapitalförändringar som uppväger det negativa rörelseresultatet. Införandet av IFRS16 påverkar kassaflödet från den löpande verksamheten positivt med 18,0 Mkr och kassaflödet från finansieringsverksamheten negativt med 18,0 Mkr (not 2.2).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • Inga väsentliga händelser noterades under kvartalet

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Inga väsentliga händelser noterades efter periodens utgång

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på: http://transtemagroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Transtema Group skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 16 maj 2019.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 / certifiedadviser@penser.se).

Göteborg 16 maj 2019
Magnus Johansson, Verkställande Direktör

Transtema Group AB
Org.nr. 556988-0411
EA Rosengrens gata 31
Västra Frölunda
Tel: 031-746 83 00
www.transtemagroup.se

För eventuella frågor kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00
John Afzelius, CFO, 031-746 83 00

OM TRANSTEMA GROUP AB (PUBL)
Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i tre affärsområden; (i) Transtema Network Services, som planerar, bygger samt sköter drift och underhåll av kommunikationsnät och aktiv kommunikationsutrustning, (ii) Transtema Infrastructure, som utför entreprenadtjänster inom nätbyggnation och -underhåll samt (iii) Transtema Emerging Business som marknadsför lösningar för datalagring samt tillhandahåller utbildning inom kommunikationsnätsområdet. Transtema Group AB omsatte 1 058 Mkr år 2018. Inklusive den i augusti 2018 förvärvade fältserviceverksamheten Transtema Network Services AB omsätter koncernen ca 2 miljarder kr på årsbasis. Antal anställda i koncernen är därmed ca 1 100. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.