Transtema Group AB - Delårsrapport 3 2018

sadf
torsdag, november 8, 2018 - 08:30

TREDJE KVARTALET 2018 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen uppgick till 172,2 Mkr (287,0) vilket motsvarar en minskning på 40 % jämfört med tredje kvartalet 2017. Minskningen förklaras i huvudsak av lägre aktivitetsnivå och därmed omsättning hos koncernens större nätbyggarbolag orsakat primärt av fortsatt projektstopp från en av Transtemas större kunder, försenade projekt samt en generellt lägre aktivitetsnivå i branschen under perioden.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -28,2 Mkr (12,3), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på -16,4 % (4,3 %). Det svaga resultatet förklaras i huvudsak, förutom ovan nämnda faktorer, av uppdaterade antaganden om lägre projektresultat i pågående projekt.
 • Rörelseresultatet uppgick till -39,7 Mkr (7,1). 
 • Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -27,9 Mkr (5,3) vilket motsvarar ett resultat per aktie före utspädning om -1,15 kr/aktie (0,26).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -37,3 Mkr (-35,8), främst förklarat av det negativa resultatet.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2018 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen uppgick till 520,6 Mkr (620,1) vilket motsvarar en minskning på 16 % jämfört med samma period 2017. Övriga rörelseintäkter uppgick till 34,3 Mkr (2,4) och bestod i huvudsak av resultatförda effekter av förvärv till lågt pris, försäljning av kundstock i Bearcom samt av resultatförda tilläggsköpeskillingar utifrån uppdaterade antaganden om att de inte kommer att bli reglerade.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -29,5 Mkr (46,6), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på -5,7 % (7,5 %). Det svaga resultatet förklaras främst av förluster i koncernbolag med stor exponering mot fiberutbyggnad på grund av (i) projektstopp initierat av en av Transtemas största kunder (ii) en ovanligt sträng vinter samt (iii) en generellt lägre aktivitetsnivå i branschen 2018 och (iv) uppdaterade antaganden om lägre projektresultat i pågående projekt.
 • Rörelseresultatet uppgick till -51,9 Mkr (34,5). 
 • Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -39,1 Mkr (25,6) vilket motsvarar ett resultat per aktie före utspädning om -1,74 kr/aktie (1,28).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -75,6 Mkr (-81,8), främst förklarat av det negativa resultatet och betald inkomstskatt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • 2 juli 2018 - Bearcom AB, ett helägt dotterbolag till Transtema Group, slöt avtal kring en avyttring av bolagets kundstock omfattande telefoni- och internettjänster genom en inkråmsaffär. Övrig verksamhet i Bearcom berörs inte.
 • 11 juli 2018 - Transtema ingick avtal om förvärv av Ericsson Local Services AB, Ericssons fältserviceverksamhet i Sverige. Förvärvet finansieras genom en förvärvskredit samt en företrädesemission som slutfördes under fjärde kvartalet 2018.
 • 30 juli 2018 - Konkurrensverket godkänner Transtemas förvärv av Ericsson Local Services AB
 • 31 augusti 2018 - Transtema genomför förvärvet av Ericsson Local Services AB och i samband med detta genomfördes den apportemission till Ericsson som avtalats
 • 10 september 2018 - Transtema Group AB genomför extra bolagsstämma för att besluta om företrädesemission i samband med förvärvet av Ericsson Local Services AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • 4 oktober 2018 - Transtemas företrädesemission övertecknad – Bolaget tillförs 78,2 MSEK

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på:
http://transtemagroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Transtema Group skall offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande
den 8 november 2018.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00).

Göteborg 8 november 2018

Magnus Johansson, Verkställande Direktör
Transtema Group AB
Org.nr. 556988-0411
EA Rosengrens gata 31
Västra Frölunda
Tel: 031-746 83 00
www.transtemagroup.se

För eventuella frågor kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00
John Afzelius, CFO, 031-746 83 00

OM TRANSTEMA GROUP AB (PUBL)
Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i tre affärsområden; (i) Transtema Network Services, som planerar, bygger samt sköter drift och underhåll av kommunikationsnät och aktiv kommunikationsutrustning, (ii) Transtema Infrastructure, som utför entreprenadtjänster inom nätbyggnation och -underhåll samt (iii) Transtema Emerging Business som marknadsför lösningar för datalagring samt tillhandahåller utbildning inom kommunikationsnätsområdet. Transtema Group AB omsatte 970 Mkr år 2017. Inklusive den i augusti 2018 förvärvade fältserviceverksamheten Transtema Network Services AB omsätter koncernen ca 2 miljarder kr på årsbasis. Antal anställda i koncernen är därmed ca 1 100. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.